İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 87  Kasım/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aziz ERKAN

NO Makale Adı
1633808739 SANAT VE TEKNOLOJİNİN ENTEGRASYONU: HİBRİT SANAT UYGULAMALARI

Hibrit sanat uygulamaları günümüzde bilim, teknoloji, yeni medya ve tasarımın entegrasyonu olarak dikkat çekmektedir. Bu sanat uygulamaları 20. yüzyılın başlarında Modernizm’le birlikte bilgi ve yeteneğe dayalı sanat anlayışında bir takım değişiklik arayışlarıyla başlamış, özellikle de 1960'lardan itibaren daha kararlı bir arayışa girilmiştir. Sanatçılar, farklı disiplinlerden uzmanlarla iş birliği içerisine girmiş, bu iş birlikler modern sanatta tam bir değişime yol açmasa da, farklı yetkinlikleri birleştiren hibrit uygulamalar olarak ilgi uyandırmış; Modernizmin yenilik arayışının gereği olarak nitelendirilmiştir. Zaman içerisinde disiplinlerarası kombinasyonlar olarak, deneysel ve araştırmaya dayalı sanat, tasarım ve teknolojinin birleştiği uygulamalar şeklinde görülmüştür. Bu çalışmada, farklı disiplinleri birleştiren, sınırsız süreçler ve ortamlarda öne çıkan günümüz hibrit sanat uygulamalarının tarihsel süreç içerisinde uygulama ve kuramsal alt yapısı araştırılarak, hibrit sanatın tanımına, kapsamına ve uygulamalardaki karışıklığa açıklık getirmek amaçlanmıştır. Çalışmada, 1960’lardan günümüze teknoloji ve sanatın buluşmasıyla ortaya çıkan eserler, kuramsal çerçeve üzerinden örneklerle incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Hibrit Sanat, entegrasyon, disiplinlerarası sanat, sanat ve teknoloji, yeni medya