İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 87  Kasım/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ülkü Sevim ŞEN, Burçin UĞUR, Özlem Ayşe KÜÇÜKDURSUN

NO Makale Adı
1633676334 TÜRKİYE’DE MÜZİK FELSEFESİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFİK İNCELEMESİ

Müzik felsefesi, müziğin bir dalı olarak geniş bir araştırma alanını oluşturmaktadır. Konu ile ilgili çalışmaların son yıllarda bir artış gösterdiği görülmektedir. Müzik felsefesinin disiplinler arası bir özellik taşıması nedeniyle farklı alanlardan yazarların çalışmaları olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmanın amacı, Türkiye’de Müzik Felsefesi ile ilgili yapılmış olan bilimsel çalışmaların (lisansüstü tez ve makaleler) bibliyografik yöntemle incelenmesidir. Araştırma betimsel modele ve literatür taramasına dayalı olup bibliyografik yöntem kullanılarak yapılmıştır. Çalışma, araştırmacılara literatür hakkında detaylı bir çerçeve çizmesi, ipuçları sunması bakımından önem taşımaktadır. Araştırmada tezlerin taranmasında YÖK Ulusal Tez merkezi, makalelerin taranmasında ise Dergipark, ULAKBİM ve Google Akademik veri tabanları incelenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de Müzik Felsefesi ile ilgili yapılmış 30 teze ulaşılmıştır. Tezlerin 6’sının doktora, 24’ünün ise yüksek lisans çalışması olduğu tespit edilmiştir. Müzik Felsefesi ile ilgili, 62’si uluslararası, 31’i ulusal dergilerde yayımlanmış toplam 93 makaleye ulaşılmıştır. Araştırmacıların uzmanlık alanları incelendiğinde “Müzik” (30 kişi), “Felsefe” (21 kişi), “Müzik ve Felsefe” (4 kişi) alanları ile “İlahiyat ve Din Felsefesi” alanlarından (11 kişi) olduğu ayrıca “İletişim, Siyaset Bilimi, İşletme, İktisat, Coğrafya, Tarih, Sanat Tarihi, Resim, Edebiyat” gibi farklı çalışma alanlarından yazar/araştırmacı olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, felsefe, müzik felsefesi, bibliyografya