İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 87  Kasım/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe Berna KALKAN, Merve SOYCAN

NO Makale Adı
1632475061 ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE MÜZİK EĞİTİMİ KONULU ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Bu araştırma, özel gereksinimli bireyler ve müzik eğitimi konulu çalışmaların çeşitli değişkenler açısından ele alındığı bir içerik analizi çalışmasıdır. Araştırmada, Türkiye’de 2000-2020 yılları arasında yapılmış olan özel gereksinimli bireyler ve müzik eğitimi konulu çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, yapılmış çalışmaların yayım yılına, yayım türüne, üniversiteye, yayımlandığı dergiye, konu alanına, engel türüne, örneklem düzeyine, örneklem sayısına, araştırma yöntemine, veri toplama araçlarına ve veri analiz yöntemine göre dağılımları analiz edilmiştir. Çalışmanın araştırma grubunu özel gereksinimli bireyler ve müzik eğitimi alanına ilişkin yapılmış YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Google Akademik ile taranan 27 makale, 27 yüksek lisans tezi ve 4 doktora tezi oluşturmaktadır. Bu amaçla araştırmaya dâhil edilen 58 çalışmanın içerikleri yıl, yayın türü, üniversite, dergi, konu, engel türü, örneklem grubu/sayısı, araştırma yöntemi, veri toplama aracı ve veri analiz yöntemlerine göre incelenmiştir. Araştırma, özel gereksinimli bireyler ve müzik eğitimi konulu çalışmaların içerik olarak incelenmesinin ilerleyen zamanlarda bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara kullanacakları yöntem, veri analiz, örneklem grubu gibi konularda fikir vermesi ve alanda yapılmış benzer, az sayıda çalışma bulunması bakımından önemli görülmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular alt problemlere göre düzenlenip, frekans ve yüzde tablosu olarak betimsel bir biçimde sunulmuştur. Araştırmada konu ile ilgili en çok, 2011 ve 2016 yıllarında çalışma yapıldığı, bu çalışmaların makale ve yüksek lisans tezi olarak yayımlandığı, en çok lisansüstü tezin Gazi Üniversitesinde, makalenin Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayımlandığı, çalışmaların çoğunun kaynaştırma öğrencilerine yönelik yapıldığı ve araştırmalarda en çok nicel veri analiz yönteminin tercih edildiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli birey, müzik eğitimi, müzik terapi