İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 86  Ekim/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özlem BELKIS, Ebru GÖKDAĞ, Yıldız Derya Birincioğlu VURAL, Ayça KÖKLÜ

NO Makale Adı
1631085472 TÜRKİYE’DE OYUNCULARIN SAHNE SANATLARINDA CİNSEL TACİZE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Araştırma Türkiye’de oyuncuların sahne sanatlarında cinsel tacize ilişkin algı ve deneyimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu noktada araştırma Türkiye’de oyuncuların tiyatro dünyasında cinsel taciz yaşantılarına dair düşüncelerini ortaya koymak ve cinsel taciz gibi istenmeyen durumların ne zaman, nerede ve daha çok kimler arasında yaşandığını belirlemek üzerine inşa edilmiştir. Araştırmanın merkezinde yer alan “cinsel tacizin” deneyimlenen bir olgu niteliği taşıması nedeniyle araştırmada nitel araştırma yöntemi olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Pilot ve uygulama olmak üzere iki aşamada tasarlanan araştırmada doküman inceleme ve derinlemesine görüşme olmak üzere iki veri toplama yönteminden yararlanılmıştır. 4 araştırmacı tarafından gerçekleştirilen 27 görüşmeye ait 26 saat 15 dakika süren kayıtlar, görüşmeyi yapan araştırmacılar tarafından deşifre edilerek toplam 637 sayfalık veri oluşturulmuştur. Katılımcılar, tiyatro dünyasındaki cinsel taciz davranışları konusunda dört farklı yönde görüş belirtmişlerdir. İlk grup böyle bir deneyim yaşamadığını, ikinci grup cinsel tacizin her yerde olabileceğini, üçüncü grup cinsel tacizi kendisinin de deneyimlediğini ve bu tür istenmeyen durumların tiyatro dünyasında da yaşandığını açıkça ifade etmiş; dördüncü grup ise tiyatro dünyasında durumun diğer sektörlere göre daha iyi olduğunu düşündüğünü belirtmiştir. Katılımcılar hiyerarşi, enformel ilişki ağı ve rekabetçi çalışma ortamı ile cinsel tacizin üretilmesi arasında girift ilişki bulunduğuna da işaret etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sahne sanatları, tiyatro, cinsel taciz, toplumsal cinsiyet