İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 85  Eylül 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pınar ÇANAKÇİ, Sibel ÇOBAN

NO Makale Adı
1629231969 COVID – 19 SÜRECİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME MODELİ İLE UZAKTAN ÇALGI EĞİTİMİ (VİYOLONSEL ÖRNEĞİ)

Bu araştırmanın amacı, koronavirüs salgını (Covid 19) sürecinde probleme dayalı öğrenme modeline uygun, uzaktan (çevrimiçi) çalgı eğitiminin viyolonsel öğrencilerinin performansı ve akademik başarısı üzerine etkisinin incelenmesidir. Deneme modeli ile gerçekleştirilen ve nicel verilerin toplandığı araştırmada, tek grup ön-son test deseninden yararlanılmıştır. Çalışma grubunu Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören toplam 6 viyolonsel öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Viyolonsel Bilgi Testi” ve “Dereceli Puanlama Anahtarı”, kullanılmıştır. Veriler; normal dağılım göstermeyen verilerin karşılaştırılmasında kullanılan, parametrik olmayan yöntemlerden Wilcoxon ve Friedman testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen nicel bulgulara göre öğrencilerin puanlama anahtarı ve bilgi testinden elde ettikleri puanların probleme dayalı öğrenme modeline dayalı viyolonsel eğitimi sonunda yükseldiği gözlemlemiştir. Probleme dayalı öğrenme potansiyelinin müzik eğitimcileri tarafından daha fazla araştırılması ve uzaktan ya da yüz yüze eğitimde probleme dayalı öğrenme modelinin uygulanmasına ilişkin bazı önerilere de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Uzaktan Eğitim, Probleme Dayalı Öğrenme, Viyolonsel Eğitimi, Toplu Çalgı Eğitimi