İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 85  Eylül 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gamze Elif TANINMIŞ

NO Makale Adı
1628510802 KEMAN EĞİTİMİNDE COLOURSTRINGS YÖNTEMİ

Colourstrings Yöntemi, Kodaly sistemi ilkelerinden hareketle çocuğa müziği ve kemanı tanıtmanın görsel ve işitsel yollarını geliştirmeye çalışan bir öğretim materyali olarak ortaya çıkmıştır. Macaristan doğumlu keman pedagogu Prof. Geza Szilvay (d. 1943) tarafından Finlandiya'da oluşturulan çalgısal bir yöntemdir. Yöntem, çocuğu bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlarıyla bir bütün olarak eğitmeyi ve eleştirel düşünme ile yaratıcılık becerilerini geliştirilmeyi amaçlayan, çocuk merkezli bir keman yaklaşımıdır. Bu araştırmada uluslararası ilgi uyandıran, dünyada hızla yaygınlaşan ve diğer yaylı çalgılara da uyarlanan Colourstring Yöntemini tanıtmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Geza Szilvay ve Colourstring yönteminin temel ilkeleri incelenmiştir. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada, verilere ulaşmak için çoklu veri toplama (örneğin, gözlemler, röportajlar, görsel-işitsel materyaller, belgeler ve raporlar) yoluyla literatür taranmıştır. Keman eğitimi yöntemleri ile ilgili literatür incelendiğinde Colourstring Metoduna ilişkin yapılan bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu araştırma, alana katkı sağlaması ve bu konuda araştırma yapacak araştırmacılara rehber olması bakımından önemli bulunmaktadır. Müzik eğitimcilerinin ve müzik öğretmeni adaylarının bu yöntem hakkında bilgi sahibi olmalarının, araştırmacıların bu yöntem hakkında yeni araştırma yapmalarının alana katkı sağlayacağı ve yapılacak yeni çalışmaların faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Colourstrings yöntemi, geza szilvay, keman eğitimi