İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 84  Ağustos, 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serhat ERDEM

NO Makale Adı
1627909215 SİNEMADA ENGELLİ TEMSİLLERİNİN ÇERÇEVELENMESİ: MUCİZE FİLMİ ÖRNEĞİ

Sinemanın gerçeğin en etkili temsil yollarından biri ve aynı zamanda birer kültürel temsili olduğu düşüncesinden hareketle, sinemada ele alınan konuların aslında toplumsal yaşantının birer yansıması olduğunu ifade etmek mümkündür. Engelli bireyler toplumun en dezavantajlı gruplarından birini oluşturmaktadır. Engellilik kavramı ve temsillerinin medya üretimlerinde çok sınırlı sayıda yer aldığı görülmektedir. Medyadaki engelli temsillerinin belirli kalıplara göre yapıldığı ve bu temsiliyetlerin toplumda yer alan önyargıları pekiştirecek şekilde olduğu bilinmektedir. Engelli bireyler medya üretimlerinde ya zayıf, bağımlı, yardıma muhtaç, öteki, şiddet mağduru bireyler veya başarı hikâyelerindeki insanüstü ötekiler olarak yer almaktadır. Bu iki temsiliyet biçimi de engelli bireylerin günlük hayatta maruz kaldıkları ayırımcılığı pekiştiren onları ‘normal dışı’ gösteren tutumlardır. Bu çalışma sinemada engelli karakterlerin nasıl temsil edildiğini incelemektedir. Bu bağlamda engellilik kavramı ve engelli bireylerin toplumsal yapı içerisindeki konumu ele alınarak örneklem olarak seçilen Mucize (2015) filminde engellilik kavramı ve engelli karakterlerin nasıl temsil edildiği çerçeveleme çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, temsiliyet, Mucize filmi, çerçeveleme