İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 84  Ağustos, 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bilgütay Kaan ÖZTÜRK, Nuran ÖZTÜRK BAŞPINAR

NO Makale Adı
1626629393 KONSERVATUVAR MÜZİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI GÜDÜLENME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Güdülenme düzeyleri; konservatuvar müzik bölümü öğrencilerinin davranış, tutum ve performansını etkileyen önemli bir unsurdur. Araştırmanın amacı; konservatuvar müzik bölümünde okuyan lisans öğrencilerinin bireysel çalgılarına yönelik güdülenme düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda konservatuvar müzik bölümünde okuyan lisans öğrencilerinin; “Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine İlişkin Güdülenme Düzeyleri” (ilgi, eğitim ortamı, çevre ve mesleki beklentileri alt boyutlarına göre) ölçek yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Konservatuvar müzik bölümü öğrencilerinin davranış, tutum ve performansını etkileyen önemli bir etken olan bireysel çalgı dersine ilişkin güdülenme düzeylerinin cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeyine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı, öğrencilerin anne ve baba eğitim durumlarına göre güdülenme düzeylerinin farklılaşmadığı ve yaş ortalaması arttıkça öğrencilerin güdülenme düzeylerinin düştüğü tespit edilmiştir. Bu durum öğrencilerin alt sınıflarda ve daha küçük yaş gruplarında sahip olunan güdülenme düzeyinin zamanla düştüğünü göstermektedir. Öğrencilerin güdülenme düzeylerinin düşmesine neden olan faktörlerin belirlenmesi, öğrencilerin daha yakından tanınması ve güdülenme gereklerinin desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle araştırma bulgularının konservatuvar müzik bölümünde okuyan lisans öğrencilerinin güdülenme düzeylerinin belirlenmesi ve güdülenme düzeylerinin artırılması yönünde yapılacak etkinlikler açısından önemli olduğu ve çalışmanın alan yazına spesifik bir bakış açısı getireceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, lisans öğrencisi, çalgı, bireysel çalgı, güdülenme