İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 83  Temmuz 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cengiz TAVŞAN, Serkan SİPAHİ, Betül İrem TEMİZ

NO Makale Adı
1626089219 GÜRCİSTAN GELENEKSEL MESTİA EVLERİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Svaneti; mimari örnekleri, müziği, folkloru, ikonaları, ahşap işçiliği, metal işçiliği, yazıtları, dokumacılığı, kule tarzı evleri ve diğer farklı özellikleriyle UNESCO dünya mimari listesine de giren önemli bir bölgedir. Bölgenin bu özgün özelliklerinin başında gelen Geleneksel Mestia evleri ve kuleleri de Gürcistan sivil mimarisinin karakteristik unsurlarını ve geleneksel yaşam biçimini yansıtan yapılardır. Yapıların değeri ve önemine karşın literatürde bölgeye ait mimari öğeleri belgeleyen kapsamlı çalışmalara rastlanmamıştır. Bu sebeple yapılan çalışmada, Gürcistan Svaneti Bölgesi geleneksel konut mimarisi içerisinde Mestia şehrinde bulunan Svan evi ve kulelerinin geleneksel mimari özellikler incelenmiştir. Yapılan çalışmayla; Mestia’ya özgün bir kültüre sahip olan onun yansımalarını içeren yerleşke tespit edilerek, evlerinin ve kulelerinin mimari özelliklerinin tanıtılmasıyla literatürdeki boşluğunun giderilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma; tespit, araştırma ve değerlendirme olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Tespit aşamasında çalışma alanı belirlenerek örneklem grubunun tespitleri ve genel özellikleri açıklanmaktadır. İkinci aşamada yerinde gözlem, röportaj ve fotoğraflarla görselleştirilmeler de yapılarak yapıların röleveleri çıkartılmıştır. Bu doğrultuda yapıların mimari özellikleri açıklanmıştır. Son aşamada genel analiz tabloları oluşturulmuş ve elde edilen bulgular karşılaştırılarak irdelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, geleneksel Mestia konut mimarisinin içerisinde Svan evi ve kulelerinin tipolojileri, plan şemaları, yapım teknikleri ve malzeme özellikleri ile ilgili çıkarımlar yapılmıştır. Sonuç olarak ele alınan evler ve kulelere ilişkin tespitler yapılarak, öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mestia, geleneksel mimari, konut mimarisi, kule evleri