İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 82  Haziran 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mine DEĞİRMENCİ AYDIN

NO Makale Adı
1626086295 AÇIK ALANDA SERGİLENEN SÜRREALİST HEYKELLERDE BİYOMORFİK FORMLAR

Bu çalışmada, Sürrealizm akımı içerisinde adı geçen sanatçıların Sürrealist heykelin biyomorfik kanadında değerlendirilen ve özellikle açık alanda sergilenmiş heykel örneklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 1924 yılında Andre Breton’un yayınladığı Sürrealist manifestoyla sanatçılar akıl ve mantıkla ilerlemenin yerine otomatizmi, rüyaları, fantezileri ve hayalleri önceleyen bir yaklaşımla üretimler yapmışlardır. Önceleri şiirde kendini gösteren hareket plastik sanatlarda resim ve daha sonra heykel sanatında varlık göstermiştir. Sürrealist harekette heykel sanatı özelinde biyomorfik formlar ve buluntu nesnelerle oluşturulmuş gerçeküstü nesne kategorileri görülmektedir. Bu kategorilerden biyomorfik heykelin incelendiği çalışmada; önce biyomorfizm kavramı incelenmiş, sonra heykel örnekleri incelenen sanatçılardan Hans Arp ve Henry Moore’un bu anlayışla yaptıkları uygulamalarından yalnızca açık alanda sergilenmiş olanlara yer verilmiştir. Araştırmada doküman analizi yöntemi uygulanmıştır. Literatür tarama ile elde edilen verilerin ışığında biyomorfik üretimler yapan Arp ve Moore’un doğayla yakın ilişki kurdukları ve çalışmalarının açık alanda sergilenmesinin heykel-çevre ilişkisi ve izleyicinin deneyimi noktasında büyük önem taşıdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Biyomorfizm, heykel, sürrealizm