İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 83  Temmuz 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehriban ALİYEVA

NO Makale Adı
1624370710 ÇAYKOVSKİ’NİN "MEVSİMLER" Op.37 BİS ESERİNİN ANALİZİ

Pyotr İliç Çaykovski, Rus ve Dünya piyano edebiyatına önemli eserler kazandırmış olan üretken bir bestecidir. Bestecinin piyano eserlerinin çoğu, müzikal malzeme açısından ders kitabı niteliğindedir. Bu eserler arasında öne çıkan yapıtlardan biri de Mevsimler adlı albümdür. Bestecinin yaşamının ve çok yönlü üretkenliğinin tam bir resmini sunan Mevsimler albümü Rus kültürünü yılın mevsimleri üzerinden betimlemektedir. Eserin icra sürecinde icracının teknik kapasitesinin yanı sıra eserin arka planındaki kültürel unsurların da bilinmesi müzikalite açısından icracıya önemli katkılar sağlayacaktır. Bestecinin büyük formlu piyano eserleri birçok araştırmacı tarafından müzikolojik çalışmalarda farklı perspektiflerden ele alınmıştır. Buna karşın Mevsimler eseri müzikolojik çalışmalarda tarihsel ve icra özellikleri açılarından yeterince incelenmemiştir. Bu görüşler doğrultusunda bu çalışmada Mevsimler albümü tematik açıdan incelenmiş ve minyatürlerde öne çıkan bazı teknik müzikal yapılar paylaşılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde Rus müzik hayatının gelişimi, Çaykovski’nin bu gelişim sürecindeki yeri, bestecinin yaratıcılığında etkili olan unsurlar ve Mevsimler eserinin ortaya çıkış süreci özetlenmiş ve çalışmanın amacı paylaşılmıştır. Bulgular bölümünde, Mevsimler albümünde yer alan ve her biri yılın bir ayını temsil eden 12 minyatürün analizi ayrı başlıklar altında sunulmuştur. Sonuç bölümünde ise eserin eğitim ve icra sürecine katkı sağlayacağı düşünülen bazı pedagojik görüşlere yer verilmiş ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pyotr İliç Çaykovski, Mevsimler Op.37 bis, tarihsel ve teknik analiz