İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 83  Temmuz 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Berivan EKİNCİ

NO Makale Adı
1623962738 ŞEYH NASREDDİN KONAĞI DİVANHANESİNDE KALEM İŞİ BEZEMELER

Zengin bir kültürel mirasa sahip Anadolu coğrafyasında ev ve konaklar yapıldığı dönemin kültürel kimlikleri, yaşam biçimini ve teknolojilerini sergiler. Mekânın temsil aracı olan evler, içinde yaşamış ve yaşayacak olanların sosyal statüsünün, tarzının, anılarının, gündelik hayat pratiklerinin en iyi okunabileceği alanlardan biridir. Anadolu’da mozaik döşeme, taş oyma ve duvar süslemeleri ile ilgili çok sayıda ev ve konak örneği günümüze ulaşmıştır. Ancak değişen yaşam koşulları ve konfor bu evlerin terk edilmesine veya yıkımına sebep olmaktadır. Siirt Tillo’da yer alan ve Osmanlı devletinin son Mebus meclisinin üyesi olan Şeyh Nasreddin’e ait konak tüm özellikleri ile günümüze ulaşan ve enderlik değeri taşıyan bir yapıdır. Konak ev halkının yaşam alanı ile Şeyh Nasreddin’in siyasal ve sosyal kimliğini barındıran Divanhane bölümünden oluşmaktadır. Şeyh Nasreddin Konağı’nın hem konut hem de divanhane olarak kullanımı, divanhane bölümünde duvar ve kubbede yapılan kalem işi süslemeler evi diğer evlerden ayırarak, dönemin siyasi gücünü ve üslubunu aktarmaktadır. Bu çalışmayla, süslemelerini koruyarak günümüze kadar ulaşan ve döneminin özelliklerini yansıtan mimari dekorasyona sahip konağın kalem işi süslemeleriyle tanınmasına katkı sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kalem işi, süsleme, Şeyh Nasreddin Konağı