İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 83  Temmuz 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Beril ÇAKMAKOĞLU

NO Makale Adı
1622801857 1952 YILINDA MİLLİYET GAZETESİNDE YER ALAN LAİKA KARABEY’E AİT MÜZİK YAZILARI BİBLİYOGRAFYASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Laika Karabey, 20. yüzyılda yaşamış ve geleneksel Türk sanat müziğine, tanbur icrâcısı, besteci, editör, musiki yazarı ve eğitmen olarak katkıda bulunmuştur. Yaşadığı dönem itibariyle oldukça üretken olan Karabey’in, Türk sanat müziği geleneği içerisinde önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Türk sanat müziği geleneğini temsil eden kadınların sayıca az oldukları düşünüldüğünde, Karabey’in hem üretken kadın kimliği bağlamında hem de ürettiklerinin, geleneğin devamlılığını sağlaması konusunda Türk müzik tarihine önemli katkılar koyduğu rahatlıkla söylenebilir. Karabey’in özellikle yazar kimliği ile ürettikleri, dönemin müzik kültürü ile ilgili önemli veriler sunmasıyla, Türk müzik geleneğinin anlaşılması bakımından yararlı görülmektedir. Laika Karabey, dönemin önemli dergilerinden birisi olarak kabul edilen Musiki Mecmuasında yer alan yazıları dışında, düzenli olarak kaleme aldığı gazete yazıları ile de dikkat çekmiştir. 3 Mayıs 1952 yılında kurulan Milliyet gazetesindeki musiki yazıları, hem dönemin musiki anlayışı hakkında önemli veriler sunmakta hem de Karabey’in musiki anlayışına dair bilgiler içermektedir. Çalışma doğrultusunda öncelikle Karabey’in Milliyet gazetesindeki musiki yazıları arşiv tarama yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmanın evreni, Karabey’in Milliyet gazetesinde 1952 yılı boyunca kaleme aldığı yazıları ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın amacı ise elde edilen veriler doğrultusunda Karabey’in musiki ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak, özellikle eleştiri yazılarının doğrultusunda, dönemin genel musiki anlayışına dair verileri sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Laika Karabey, Milliyet Gazetesi, 1952, bibliyografya