İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 82  Haziran 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Beyza ESER, Yavuz Selim KALELİ, Onur GÜÇLÜ

NO Makale Adı
1622472479 ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MÜZİĞE YÖNELİK İLGİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, özengen müzik eğitimi alan bireylerin müziğe yönelik ilgi düzeylerinin ölçülmesi ve “yaş, cinsiyet, ailelerinde müzik ile uğraşan bireylerin olma durumları ve konser etkinliklerinde performans sergileme durumları” değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ili, Meram ve Selçuklu ilçelerinde bulunan özengen müzik eğitim kurumlarında ders alan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan, 14-25 yaş arasındaki 100 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Okay vd. (2015) tarafından geliştirilen “Müziğe Yönelik İlgi Ölçeği” verilerin çözümlenmesinde ise parametrik istatistiklerden “İlişkisiz Örneklem t Testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi” testleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda müzik eğitimi alan öğrencilerin müziğe yönelik ilgi düzeylerinin “Çalgı çalmaya ve konsere gitmeye yönelik olumsuz tutumlar” boyutunda düşük ve “Çalgı çalmaya ve konsere gitmeye yönelik olumlu tutumlar” boyutunda yüksek olduğu, özengen müzik eğitimi alan öğrencilerin müziğe yönelik ilgi düzeyleri ve cinsiyet değişkeni arasında kız öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğu, özengen müzik eğitimi alan öğrencilerin “Şarkı söylemeye yönelik tutumlar” boyutu ve ailelerinin müzikle ilgilenme durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu, 17-19 yaş grubundaki öğrencilerin, 20-22 yaş grubundaki öğrencilere göre müzik dinlemeye yönelik ilgilerinin daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, özengen müzik eğitimi, müziğe yönelik ilgi