İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 80  Nisan 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Meliha YILMAZ, Tuğçe GÖK KALFA

NO Makale Adı
1617551537 ULUSLARARASI BAKALORYA ORGANİZASYONU: İLK YILLAR PROGRAMI’NIN GÖRSEL SANATLAR DERSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Bu çalışmada, 1968 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde kültürlerarası ve evrensel geçerliliğe sahip bir eğitim müfredatını hayata geçirmek için kurulmuş olan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun İlk Yıllar Programı’nda Görsel Sanatlar alanıyla ilgili yapılmış herhangi bir yayına rastlanmamış ve bu programın daha önce incelenmemiş olması nedeniyle, söz konusu programın yapısı incelenerek, elde edilen veriler, bilgiler ve analizlerle, özelliklerinin ortaya konması ve anlaşılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel bir veri analiz yöntemi olan, doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama araçları yazı temelli dokümanlar ve literatür tarama olup, fotoğraflar sadece örneklendirme amacını taşımaktadır. Araştırma sonucunda program yapısıyla ilgili şu bulgulara ulaşılmıştır: Evrensel geçerliliği olan Uluslararası Bakalorya Organizasyonunda, öğrencilerin profil özelliklerinden; araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, risk alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen birey olma gibi özellikleri dikkate alınarak, öğrencilerin aktif olduğu ortamlar hazırlanması ve tam öğrenmenin gerçekleşmesi hedef olarak görülmektedir. İlk Yıllar Programı’nın altı dersten (dil, sosyal bilgiler, matematik, sanat, fen bilimleri, kişisel, toplumsal eğitim ve beden eğitimi) oluştuğu, öğrencilerin bu dersleri isteklerine göre seçtiği ve bu derslerin İngilizce olarak verildiği anlaşılmıştır. Tamamını seçtikleri takdirde kendi ders programlarına ek olarak 15-18 ders saati daha fazla görmektedirler. Ek olarak IB Programının puanlama sisteminde bir dersten alınabilecek en düşük puan 1, en yüksek puan 7’dir ve programı başarıyla tamamlamış sayılabilmek için 6 dersin toplamından en az 24 puan almış olmak gerekmektedir. Derslerden alınabilecek en yüksek puan olan 42’ye ek olarak, iç değerlendirme, projeler ve bitirme tezinden alınacak ek puanlarla en yüksek IB Diploma notu olan 45’e ulaşılabilir. Tematik bir program olan ve bu temaların sadece görsel sanatlar dersine mahsus olmadığının anlaşıldığı programda, disiplinlerüstü temaların kullanıldığı görülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, kazanımların sınıflandırılması, tematik yapıya sahip olması, disiplinler üstü yaklaşımı ve 7’lik ölçme sistemi bakımından, MEB Öğretim programlarıyla tamamen farklı özelliklere sahip olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Karşılaştırmalı araştırmaların ayrı bir araştırma konusu olarak gerçekleştirilmesi önerilmekte olup, ileriye dönük araştırmalara bu çalışmanın katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu, İlk Yıllar Programı, IB