İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 81  Mayıs 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seda DİLAY

NO Makale Adı
1616486874 GÖÇ OLGUSUNUN SERAMİK SANATINDAKİ YANSIMALARI: EVA FUNDERBURGH ÖRNEĞİ

Tarihi çağlar boyunca farklı nedenlerle süregelen göç olgusu, günümüzde de küresel düzeyde devam etmektedir. Sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar nedeniyle daha iyi bir yaşam umuduyla çıkılan belirsiz yollar, çeşitli toplumsal sonuçlar doğurmaktadır. Sınırlar ötesinde, bilinmeyene doğru çıkılan bu yolculuk ve göç hareketleri, hem bireylerin hem de toplumların yaşamını şekillendirmektedir. Göç sürecinde yaşanan bazı travmatik durumların, günümüzde evrensel bir iletişim aracı olan, sanat yoluyla etkin bir şekilde ifade edilebileceği söylenebilir. Ayrıca çeşitli disiplinlerde sanatçıların çalışmalarına konu olan göçün, seramik malzemenin fiziksel özelliklerinden yararlanılarak güçlü bir anlatım kazandığı da tespit edilmiştir. Çağdaş seramik sanatının evrensel yanı, çeşitli kültürlerden farklı sanatçıların yorumlamalarına temel hazırlamaktır. Bu çalışmada, göçün, seramik sanatına olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Evrensel boyutta ele alınan bu konu, uluslar arası bir seramik sanatçısı olan Eva Funderburgh’un göç temalı çalışmalarıyla örneklendirilmektedir. Sanatçının eserlerinde farklı duygusal geçişlerin yanı sıra, hayal gücünün de dışavurumu şeklinde ortaya konan bir ifade yöntemini kullandığı görülmektedir. Bu yöntemin göç konusunda farklı disiplinlerde çalışan araştırmacılara ışık tutacağı ön görülmektedir. Çalışmada ele alınan Eva Funderburgh’un sanat anlayışı, araştırmacıların göç olgusuna olan yaklaşımlarına yenilikçi bir boyut kazandıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Seramik, evrensel sanat, sanat, göç, hareket