İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 79  Mart 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Neslihan ÖZTÜRK BÜTOW

NO Makale Adı
1615394236 ALLYSON GREY RESİMLERİNDE GEOMETRİK ŞEKİLLER

Çağdaş sanatçılar arasında dikkati çeken Allyson Grey resimlerinde sıklıkla kare şekilleri kullanmakta ve bu kare şekillerle özgün geometrik şekiller meydana getirmektedir. Grey resimlerinin karakteristiği olan bu özgün geometrik şekillerin nasıl meydana geldiğini anlamak ve onların tarihsel açıdan önemini belirlemek için sanatçının resimlerini analiz etmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, geometrik şekiller ve Grey’in resimleri hakkında nitel araştırma yöntemi yoluyla elde edilen bilgiler iki ana bölüm halinde sunulmuştur. Araştırmanın birinci bölümünde geometrik şekillerin resim sanatındaki yeri açıklanmıştır. İkinci bölümde Grey’in özgün geometrik şekilleri form, teknik ve sanatsal ifade bakımlarından incelenmiştir. Sonuç olarak, geometrik şekillerin tarih öncesi zamanlardan itibaren resim sanatı tarihinin bir parçası olarak var olduğu ve Antik Mısır’dan itibaren resim kompozisyonunda önemli bir rol oynadığı gözlenmiştir. Grey’in, binlerce yıllık bir geçmişe sahip geometrik şekiller aracılığıyla sonsuzluğu betimlediği ve sanatsal yaratıcılığının devamlılığını sağladığı anlaşılmıştır. Ek olarak, Grey hakkında Türkçe yazılmış yeterli kaynak bulunmaması nedeniyle bu araştırmanın ileride yapılacak araştırmalar için önemli bir kaynak olacağı düşünülmüştür.


Anahtar Kelimeler: Allyson Grey, geometrik şekil, resim, sanat