İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 78  Şubat 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ali Kazım AKDAĞ, Turan SAĞER

NO Makale Adı
1613585252 SANATSAL YARATIM SÜRECİ VE BAĞLAMA MÜZİĞİNDE ÇALGISAL YARATILARIN SINIFLANDIRILMASI

Bu çalışmada kuramsal olarak sanatsal yaratı sürecini etkileyen faktörler, sanatsal yaratım sürecinin iç dinamikleri ve psikomotor alan basamaklarının en üst aşaması olan yaratma basamağının gerekleri üzerinden bağlama müziğine dair bir sınıflama yöntemi oluşturulması amaçlanmıştır. Çalgı icrası, bilişsel ve duyuşsal alanla da ilişkili olmasına rağmen ağırlıklı olarak psikomotor alan içerisinde gerçekleşmektedir. Bu sebeple çalışma kuramsal açıdan psikomotor alan basamaklarından yaratma basamağının gerekleri üzeriden yapılandırılmıştır ve davranışçı kuram temellidir. Çalgısal bağlama müziği diğer tüm dünya çalgıları gibi icra özellikleri bakımından dönemsel eğilimlere göre şekil almıştır. Geleneksel müziklerin kaynak olarak alındındığı bu alanda icracıların geleneksel müzikler üzerinde yaptıkları icra yeniliklerinin yanında yeni çalgısal eserlerin üretilmesiyle çalgısal literatür genişlemiş ve her iki üretim biçimiyle ortaya çıkan eserlerin yeni bir sanatsal yaratı olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yöntemi ihtiyacı doğmuştur. Çalgısal yaratı tiplerinin nasıl sınıflandırılacağına dair yapılan bu çalışmanın çalgısal bağlama eserlerinin sınıflanması ve yeni yaratıların çalgı literatüründeki konumunun tanımlanması bakımından da alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağlama, bağlama icrası, bağlama icrası ve yaratıcılık