İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 81  Mayıs 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yasemin YASA, Hüseyin ELMAS

NO Makale Adı
1613565061 MİHRİ MÜŞFİK’İN KADIN PORTRELERİNDEKİ KIYAFETLERİN GİYİM SANATLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ülkemizde pek çok alanda gelişmelerin yaşanması 19. yüzyılda batılılaşma hareketleri ile başlamıştır. Bu batılılaşma hareketleri ile eğitim ve kadınların sosyal hakları konusunda önemli adımlar atılmıştır. Eğitim düzeyi yükselen kadınlar kendilerini sanatta da geliştirmeye başlamışlardır. Kimileri sanatçılardan özel dersler alarak, kimileri de Sanayi-Nefise Mektebi’nde eğitim görerek resim yapmayı öğrenmişlerdir. Sanatçı-kadın olabilme mücadelesi veren kadınlar İnas Sanayi-Nefise Mektebi ile resim alanında kendilerini geliştirmişlerdir. Özellikle kadın hareketinin önemli isimlerinden Mihri Müşfik kadını nesne olmaktan çıkararak eylemi gerçekleştiren özne konumuna yükseltmiştir. Bu çalışmada, Mihri Müşfik’in kadın temasını işlediği resimlerinde; Kadın giysileri Giyim Sanatları açısından incelenmiş ve dönemin modası ile günümüz modasının benzer yönleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma da literatür taraması yapılmış, konu ile ilgili kaynaklar ve süreli yayınlardan yararlanılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelime: Mihri Müşfik, resim, kadın, kadın giyimi