İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 78  Şubat 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Osman ÇAYDERE, Büşra KAYA

NO Makale Adı
1613499921 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SANATSAL YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİNİN ETKİSİ

Sanat eğitimi sürecinde öğrencilerin yeni fikirler üretip fikirlerini ifade etmekten çekinip, çalışmalarında ezber, kopya ya da şablon betimlemelerde bulundukları görülmektedir. Bunun sonucu olarak; ortaya çıkan çalışmaların da genelde yaratıcılıktan uzak olduğu söylenebilir. Bu araştırmada yaratıcı fikir üretmeyi önceleyen beyin fırtınası tekniği ile öğrencilerin hata yapma korkuları olmadan fikirlerini ifade edip, özgün çalışmalar ortaya koyabilmelerine fırsat verilmesi amaçlanmıştır. Eylem araştırması yönteminin kullanıldığı bu araştırma, 2020-2021 eğitim öğretim yılında, seçmeli görsel sanatlar dersinde, 4 hafta boyunca, 14 altıncı sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %57’si kız, %43’ü erkektir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme ve doküman incelemesi yolu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin başkalarının fikirlerden yola çıkarak daha yaratıcı fikirler üretebildikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak ise öğrencilerin görsel sanatlar dersinde beyin fırtınası tekniği ile fikir üretme ve ürettikleri fikirleri uygulama aşamasında başarılı oldukları görülmüştür. Bu doğrultuda öğrencilerin etkili fikir üretebilmelerini ve yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilmelerini destekleyerek görsel sanatlar dersinin daha verimli geçebilmesini sağlamak için beyin fırtınası tekniği önerilebilir.


Anahtar Kelimeler: sanat eğitimi, görsel sanatlar, beyin fırtınası