İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 79  Mart 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ezgi TOKDİL

NO Makale Adı
1612185729 POİNTİLİST BAKIŞ AÇISININ TEMELLERİ VE GÜNÜMÜZ SANATINA YANSIMALARI

Araştırmada öncelikle 20. yüzyıl başlarında bir biçimlendirme anlayışı olarak noktacı resim anlayışının temelleri, yönelimin nedenleri, biçimlendirme anlayışının dönemin sanatına yansımaları, İzlenimcilerle başlayan süreçte renk ve ışık üzerine yapılan incelemeler, sanat ve bilim arasında renk ve ışık yoluyla kurulan köprü sanat (renk bilgisi), bilim (gözün görme biçimleri ve zaman-mekan ilişkisi), psikoloji (geştalt teorisi) ve felsefe (fenomenolojik yaklaşım) alanından örneklerle incelenmektedir. Ardından bilgisayarların çalışma prensibi ile sanatın biçimlendirme yöntemi arasında ilişki kurularak, noktacıkların bir araya gelmesi yoluyla rengin oluşması ile kodların bir araya gelmesi yoluyla görüntü ve eylemin ortaya çıkması arasındaki karşılıklı ilişki analiz edilmektedir. Sanat ve bilim arasında incelenen köprü modern ve postmodern sanat kapsamında değerlendirilerek yeni medya sanatlarının çalışma prensibi ve estetik söylemi Pointilist bakış açısından yorumlanmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın örneklemini Pointilist yaklaşımın doğrudan kullanıldığı örnekler (rengi oluşturmak için noktacıklardan yararlanma) ve Pointilist yaklaşımın dolaylı kullanımı (biçimi oluşturmak için parçaların bir araya gelmesi) oluşturmaktadır. İncelemeler sonucunda sanat, bilim ve felsefe arasında sürekli bir ilişkinin olduğu, bu ilişkinin sınırlarının kimi tarihsel dönemde incelirken kimisinde arttığı, modernist yaklaşımın bir ifade biçimi olan noktacı biçimlendirme anlayışının anlam, amaç ve biçim değiştirerek günümüz teknoloji çağında yeni medya sanatlarının temelinde yer aldığı, ancak yine de nesnel gerçekliğin öznel dönüşümünde (esere yansımasında) aynı temelde konumlandığı görülmektedir. Bununla birlikte günümüz sanatında noktacı yaklaşımlar incelendiğinde teknolojik olanakların gelişimine paralel daha geniş kapsamlı öznelliklerin ortaya çıktığı, hem renk hem biçimin oluşturulmasının yanında yazılımsal teknik sınırların gündeminde yeni sanat alanlarının yaratıldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pointilizm, Noktacılık, Yeni-İzlenimcilik, Renk teorileri, Polka Dot, Ben-Day Dots, Piksel dili, Yazılım kodları