İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 78  Şubat 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Melisa OKAN, Gülnihal GÜL

NO Makale Adı
1612133816 PROFESYONEL İŞ HAYATINDA KADIN: KLASİK MÜZİK ORKESTRALARINDA KADIN ŞEF OLMAK


Geçmişten günümüze pek çok meslekte varlığını ortaya koyan toplumsal cinsiyet kavramı müzik alanında da kendini göstermiş, kadınlar müzikte pek çok konuda kısıtlamalara maruz kalmışlardır. Günümüzde ise kadın müzisyenlerin, müziğin her alanında varlığını ispatladıkları görülmektedir. Ancak, özellikle sorumlusu olduğu topluluğun sanatsal tüm sorumluluğunu üstlenen orkestra şefliği alanında kadınların yeterince yer edinemediği görülmekte, bu durumu toplumda var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramının etkilediği düşünülmektedir. Bu düşünce ile araştırmada, klasik müzik orkestralarında kadın şeflerin konumuna ilişkin kadın orkestra şeflerinin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 7 kadın orkestra şefi ile görüşülmüştür. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri görüşme tekniği türlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kadın orkestra şeflerinin eğitim süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile karşılaştıkları, meslek yaşantılarında kadın olmanın olumlu ve olumsuz yansımalarını yaşadıkları, özel hayatlarında ise kadın şef olmanın olumlu ve olumsuz yansımalarını yaşadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, iş hayatında kadın, orkestra şefliği

Geçmişten günümüze pek çok meslekte varlığını ortaya koyan toplumsal cinsiyet kavramı müzik alanında da kendini göstermiş, kadınlar müzikte pek çok konuda kısıtlamalara maruz kalmışlardır. Günümüzde ise kadın müzisyenlerin, müziğin her alanında varlığını ispatladıkları görülmektedir. Ancak, özellikle sorumlusu olduğu topluluğun sanatsal tüm sorumluluğunu üstlenen orkestra şefliği alanında kadınların yeterince yer edinemediği görülmekte, bu durumu toplumda var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramının etkilediği düşünülmektedir. Bu düşünce ile araştırmada, klasik müzik orkestralarında kadın şeflerin konumuna ilişkin kadın orkestra şeflerinin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 7 kadın orkestra şefi ile görüşülmüştür. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri görüşme tekniği türlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kadın orkestra şeflerinin eğitim süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile karşılaştıkları, meslek yaşantılarında kadın olmanın olumlu ve olumsuz yansımalarını yaşadıkları, özel hayatlarında ise kadın şef olmanın olumlu ve olumsuz yansımalarını yaşadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, iş hayatında kadın, orkestra şefliği