İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 77  Ocak 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Murat AYTAŞ, Selçuk ULUTAŞ

NO Makale Adı
1611159354 YUVA VE YERSİZYURTSUZLAŞMA KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE “KIZ KARDEŞLER” FİLMİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME

Rasyonel aklın ve tekniğin yükselişine şahitlik eden modern insan, şehirleşme ve göç hareketleriyle birlikte köklerinden koparılarak varoluşsal pek çok kaygı ve sıkıntı içerisinde adeta arafta bırakılmıştır. Arafta bırakılma durumunun toplumsal görünümünü izah etmek için Heidegger’in yanı sıra Deleuze ve Guattari’nin yoğun çabaları ile belirginleşen ‘yersizyurtsuzlaşma’ kavramları sıklıkla önem kazanır. Bu çalışmada son dönem Türk sinemasında yurt ve yuva kavramlarının özneler üzerindeki etkisinin yoğun biçimde gözlendiği Emin Alper’in Kız Kardeşler (2019) filmi incelenmiştir. Film sosyolojik film çözümlemesinin yanında Heidegger, Deluze ve Guattari’nin ortaya koyduğu yersizyurtsuzlaşma ve yuva (heimat) felsefi kavramsallaştırmaları merkeze alınarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak filmde yersizyurtsuzlaşmanın kentte olandan farklı olarak taşrada ortaya çıkan görünümleri beyaz perdeye yansıtılmış ve modern dünyada yuva kavramının neredeyse tamamen yok olduğu karakterler üzerinden imgeleştiri,lmiştir. Filmde üç kız kardeşin şehre ve şehrin ifade ettiği yaşam tarzına yönelik duydukları özlem Delueze ve Guattari’nin bakış açısından yersizyurtsuzlaşmaya karşılık gelirken, taşranın kendisi modern ve ilerlemeci şehrin aksine zamanın yavaş ve döngüsel bir heterotopya olarak izleyicinin karşısına çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Kız kardeşler, Heidegger, Delueze, Yersizyurtsuzlaşma