İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 75  Kasım 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatih BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1609686459 MODERN SANATIN İNŞA SÜRECİNDE KAVRAMSAL İMGE YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Resim sanatı, lekeler, çizgiler ve dokular yardımıyla yüzeye çeşitli imgelerin uygulanmasıyla oluşan bir anlatım biçimidir. Bu ifade tarzı, sanatçı ile dış dünya arasındaki etkileşim diliyle ilgili bir durumdur. Dış dünyaya duyarlı sanatçı, kendi öznel yapısında oluşturduğu metaforik öğeleri kompozisyonunun bir parçası haline getirerek, çizim sanatının çeşitli disiplinlerinin nesnel kurgusunu oluşturmaktadır. Sanat eseri veya ürün olarak adlandırılan bu kavram, üsluplar evreninin sanatçı temsilini yansıtmaktadır. Resim sanatı farklı yüzyıllarda temsil mekanizmasını yenilemiş ve anlatım dilinde çeşitli değişiklikler meydana getirmiştir. Günümüzde sanat, bireysel edimlerin bedenine ve sanatçının karakteristik özelliklerine göre şekillenmektedir. Modernizmi inşa etme süreci, farklılıkların ve ayrışmaların kaçınılmaz olduğu dünya düzenini öven bir yaklaşımdan ziyade barışçıl ve demokratik bir toplum olma idealizminin eksikliğini yansıtmaktadır. Bu nedenle barış, sevgi ve hoşgörü gibi kavramların eksik olduğu ifade edilmekte, böylece bilinçaltında bulunan ve hayal gücüyle beslenen duygusal analizlerin ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmektedir. Filozofların ortaya çıkarmaya çalıştıkları farkındalık aralığı, sanatçılara rehberlik eden fikirleri nesneleştirmiştir. Düşünce merkezli bir üretim sürecine dönüşen modernist sanat felsefesi, sanatçıyla toplumu bir araya getirmeyi başarmıştır. Hemen her sanat dalında kullanılan modernist imge, üsluplara göre değişse de sanatçılar tarafından ele alınmaktadır. Kendi toplumunda karşılığını aldığı müddetçe üreten sanatçı, aynı düşünceyi kendisinden sonraki çağlara da aktarmış ve uyarısını yapmıştır. Soyut kompozisyonlarda ele alınan kavramlar, yalnızca sanatçının ruhani dünyasının yansıması değil, aynı zamanda iç dünyasının betimlenmesidir. Psikolojik olarak içinde yaşadığı toplumdan etkilenen sanatçı, çığlıklarını hayal gücünden yola çıkarak forma aktarmış ve imaj farkı şeklinde yeniden ele almıştır. Sanatçıların bir kısmı aktif olarak siyasette yer alırken, bir kısmı olaylara toplumsal açıdan yaklaşmıştır. Sanat eserlerinin ana hatlarını gazete, dergi, çeşitli temsilciler, casuslar, suç, kapitalizm, emperyalizm, gıda maddeleri, askerler, politikacılar, subaylar, öğrenciler, sivil halk ve köylüler gibi farklı kavram ve imgeler oluşturmuştur. Dünyanın farklı yerlerinde ve kamu binalarında sergilenen bu sanat eserleri, geleceğe mesaj ve kodlar gönderen sanat eserleri olarak bilinmektedir. Modernist imge, soyut ve somut kompozisyonlar yaratan sanatçıların ifade dilinin yansımasıdır. Eserlerdeki ortak nokta, derin düşünce, akıl, adalet, barış ve hoşgörünün olduğu bir toplum kurmanın ve hayal gücünün tezahürüdür. Modernist imge, aslında insanların refahı, temiz toplum ve özgür düşünce gibi kavramların görselleştirilmiş ütopyasının simgesel anlayışıdır.


Anahtar Kelimeler: Modern sanat, resim sanatı, kavramsal imge