İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 79  Mart 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Melike BAKAR FINDIKCI

NO Makale Adı
1609418931 GÖRSEL ANLATIM DİLİ OLARAK İMGE

İmgeyle başlayan görsel anlatım dili, mağara duvarlarından günümüz dijital çağına kadar gelmekte ve her alanda iletişim kurma araçlarından biri olarak hayatımızda yer almaktadır. İmge, sanat alanında sıklıkla kullanılmakla birlikte daha çok yazın, şiir ve görsel sanatlar gibi alanlarda da kendini göstermektedir. Günümüzde ise iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte sunduğu olanaklar imgenin dolaşımını kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla imge, sosyo-ekonomik ve kültürel yapı üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olmuştur. Gündelik hayatta görsel deneyimin daha fazla merkezde yer alması sonucunda imge, hızlı üretilmekte, yayılmakta ve tüketilmektedir. Görselliğin egemen olduğu çağımızda, çok sayıda ve değişik biçimlerdeki imgeler sürekli bize bir şeyler söyleyerek bizi yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu imgeleri anlamak ise gittikçe güçleşmektedir. İmgeleri anlamlandırmak ve yorumlayabilmek için de öncelikle görsel okuryazarlığı iyi kavramamız gerekmektedir. Dolayısıyla görsel imgeleri üretildikleri ekonomi, kültür ve politika bağlamlarında değerlendirmeli ve tüm anlamlarıyla yorumlayabilmeliyiz. Bu bağlamda araştırmanın amacı, hayatımızın her alanında karşımıza çıkan imgeleri kavramak, yorumlamak, daha sonra görsel algı ve görsel okuryazarlık kavramlarıyla bağlantısını inceleyerek eleştirel bir bakış açısı yakalamaya çalışmaktır.
Anahtar Kelimeler: İmge, görsel algı, görsel okuryazarlık, görsel dil