İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 77  Ocak 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özgehan ÖZKAN

NO Makale Adı
1609323179 RUH ADAM ROMANI VE KAYIP OTOBAN FİLMİNİN METİNLERARASILIK KURAMI DÂHİLİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Metinlerarasılık, “gök kubbenin altında söylenmemiş söz yoktur” önermesini temel alan bir kuramdır. Buna göre hangi türde olursa olsun hiçbir metin tamamen orijinal ve ilk kez söylenmiş değildir. Mutlaka kendinden önce ifade bulmuş metin veya metinlerden izler taşıyacaktır. Metinlerarasılığın adı 1960’lı yıllarda kavramsallaşan postmodernizm ile konmuştur. Metinlerarasılıkta her metin birbiri ile ilgilidir. Metni yazan, kendinden önce yazılanların zihninde oluşturduğu alt yapı temelinde kendi metnini oluşturmaktadır. Okuyan/izleyen de karşı karşıya kaldığı farklı metinleri kendi birikim süzgecinden geçirerek metinlerarası bağlantıları kurmak suretiyle okumaktadır. Şu halde metinlerarasılık; metni üretenleri, metinleri ve okuru içine alan çok boyutlu bir yapıdır. Bu araştırmada Nihâl Atsız’ın Ruh Adam (1972) romanı ile David Lynch’in Kayıp Otoban (1997) filmi metinlerarasılık kuramı dâhilinde karşılaştırılacaktır. Biri edebiyat dünyasına diğeri sinema dünyasına ait iki metin arasındaki gerek biçim ile ilgili, gerekse içerik ile ilgili ortak noktalar tespit edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık, Ruh Adam, Kayıp Otoban (Lost Highway) Postmodernizm