İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 76  Aralık 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şirin KOÇAK ÖZESKİCİ, Kazım Seçkin AYTAÇ

NO Makale Adı
1607548403 PABLO PICASSO, PETER VOULKOS VE SERGEI ISUPOV’UN SERAMİK ESERLERİNDE BEDEN VE CİNSİYET İLİŞKİSİ

Beden ve cinsiyet kavramları bütün toplumların sanatsal ifade dillerinden birisi olmuştur. Çünkü beden insanoğlunun kendi varlığının ve benliğinin bir parçasıdır. Cinsiyet ise topluma dayalı yapıları ve toplumun kimliğini ortaya koyan bir kavramdır. Araştırmanın amacı söz konusu sanatçıların beden kavramını hangi sebeple seramik eserlerde uyguladıklarını araştırılmasıdır. Geleneksel ve çağdaş anlamda seramik malzemenin kullanım biçimlerine örnekler vererek farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada elde edilen bulgularda seramiğin hem işlevsel hem de sanatsal olmak üzere farklı uygulamaları olabildiği tespit edilmiştir. Buradan hareketle bu iki farklı durumun nasıl uygulandığını, neden kaynaklığını incelemek ve ortaya koymak araştırmanın diğer amacıdır. Araştırmada Tarih Öncesi dönemde beden ve cinsiyet kavramlarının ilk örneklerine yer verilerek bedenin sosyolojik araştırması yapılmıştır. Araştırmanı kapsam ve sınırlılıkları İlk Çağ seramik örnekleri ile Pablo Picasso, Peter Voulkos ve Sergei Isupov’un eserleri olarak belirlenmiştir. Bu örneklerin seçilmesinin nedeni; seramiğin geleneksel ve modern sürecindeki değişim ve gelişimlerin neler olduğunu tepit etmektir. Böylece seramiğin hem malzeme hem de fikir olarak değişim ve gelişimlerinin fark edileceği düşünülmektedir. Araştırma konusu; seramikte beden ve cinsiyet kavramlarının geleneksel ve güncel ayrımların anlaşılması bakımından önem taşımaktadır. Bu kapsamda günümüz seramik sanatında fikir, kavram, beden ve cinsiyet kavramlarının sıkça tartışılacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beden, cinsiyet, güncel yorumlar, seramik sanatı