İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 76  Aralık 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gültekin AKENGİN, Cihan AYBAY

NO Makale Adı
1606039072 RESİMSEL ANLATIMDA YAZI KULLANIMI

Bu araştırmanın amacı, yazının plastik sanatların resim alanında kullanım ve konumlandırılış nedenlerini göstergebilimsel çözümleme yaparak analiz etmektir. Dolayısıyla resimsel anlatımlarda yazının hangi amaçlarla kullanıldığı literatür tarama tekniklerinden faydalanılarak araştırılmış ve birkaç sanatçı üzerinden detaylandırılarak farklı kullanım yöntemleri üzerinden örneklenmiştir. Araştırma süresince nitel araştırma yönteminden yararlanılmış, literatür taraması ile birlikte bu alanda yapılmış araştırma örnekleri de incelenerek resimlerinde yazı kullanan sanatçıların eserleri incelenmiştir. Araştırma; resimde yazı kullanımının günümüz yüzyılında Türkiye’deki durumunu ortaya koyabilmek adına önemli olup, Bu önem doğrultusunda eserlerinde yazıyı kullanan Çağdaş Türk Resim Sanatçıları ve eserleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın evrenini Çağdaş Türk Resim Sanatı oluştururken, örneklem olarak çalışmalarında resim ve yazıyı bir arada kullanan; Aylin Beyoğlu, Bedri Baykam, Gültekin Akengin, Kayıhan Keskinok, Özdemir Altan, Rauf Tuncer ve Seyit Mehmet Buçukoğlu’nun çalışmaları seçilmiştir. Şüphesiz ki eserlerinde yazıyı kullanan pek çok sanatçıya bu araştırmada yer verilebilirdi. Ancak burada temel amaç eserlerinde yazıyı kullanan sanatçıların tam bir listesini oluşturmak değil; yazının günümüz Türk resim sanatı içerisindeki varlığını ve kullanım amaçlarını ortaya çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler: Plastik sanatlar, resim, yazı, resim sanatçısı, çağdaş Türk resim sanatı