İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 75  Kasım 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatih KARİP

NO Makale Adı
1601904918 TÜRKİYE’DE ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YAKLAŞIMININ KULLANILDIĞI LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Bu çalışma Türkiye’de çok alanlı sanat eğitimi konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin içerik açısından incelenmesini amaçlamıştır. Araştırmanın verileri Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından alınan tezlerden elde edilmiştir. Tezler herhangi bir yıl sınırlaması olmadan taranmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Tezler araştırmanın amacı doğrultusunda; yayımlandığı yıl ve tez türü, çalışmanın alanı, çalışma amacı, veri toplama araçları ve çalışma grubu bakımından ele alınarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular tablolar halinde, yüzde ve frekans değerleri dikkate alınarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda; konuyla ilgili çalışmaların yetersiz olduğu ve konuya yönelik ciddi bir eğilimin olmadığı ortaya çıkmıştır. Konuyla ilgili çalışmaların büyük ölçüde görsel sanatlar eğitiminde yer alan çeşitli konuların öğretiminde çok alanlı sanat eğitimi yaklaşımının etkisi incelenmiştir. Bununla birlikte çok alanlı sanat eğitimi yönteminin öğrencilerin başarı, ilgi, tutum ve motivasyonlarına olan katkısının sıklıkla amaçlandığı görülmüştür. Araştırmacıların genellikle nicel yöntemler kullanarak çalıştığı ve örneklemlerinin ortaokul öğrencileri üzerinde yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara ve eğitimcilere çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çok alanlı sanat eğitimi, lisansüstü tezler, içerik analizi