İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 75  Kasım 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Alev ÇAKMAKOĞLU KURU, Ekin KAKAN

NO Makale Adı
1601027048 HÜKÜMET POLİTİKALARINDA KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİMİ (1938-1950)

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanı beraberinde toplumsal bir değişimi getirmiş; hükümetlerin eliyle ekonomi, iktisat, iç ve dış politika gibi yönetim unsurlarının yanı sıra eğitim ve sanat gibi alanlar da değişimden etkilenmiştir. Halkın sürece uyum sağlamasında hükümetlerin politikalarının ve uygulamaya dönük çalışmalarının önemli ölçüde katkı sağladığı söylenebilir. Tek partili siyasal sistem olarak adlandırılan 1923-1945 yılları arasında eğitim sistemini geliştirmek, sanatı ve sanatçıyı desteklemek için birçok yeni kurumun açıldığı bilinmektedir. Ayrıca çeşitli müzeler, Türk Ocakları ve Halkevleri, sergilere ev sahipliği de yapmıştır. 1946 genel seçimiyle, çok partili siyasal sisteme geçiş süreci yaşanmıştır. 1950 genel seçimlerinin ardından, resmi olarak çok partili siyasal yaşama geçilmiştir. 1950 iktidarı döneminde, iktisat politikaları öne çıkmış ve 2. Dünya Savaşı’na girmese bile Türkiye bu savaşın olumsuz etkilerini, özellikle de ekonomi alanında hissetmiştir. Sürecin beraberinde farklı eğitim ve kültür politikalarını da getirdiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda l938’den 1950’ye kadar geçen süreçte hükümetlerin eğitim, kültür ve sanat politikalarını ele almak makalenin amacını taşıyan çalışmada; 1938-1950 yılları Türkiye’sine değinilmiş, konuyu özetlemek için 1923-1950 senelerinde gerçekleşen olaylara zaman dizinlerinde yer verilmiş, 1923-1950 genel seçimleri ve 1938-1950 yılları arasında görev alan hükümetlere ilişkin bilgiler tablolarla görselleştirilmiştir. Sonuçta 10-19. Cumhuriyet Hükümetlerinin programları özellikle kültür ve sanat eğitimi açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi (1938-1950), hükümet politikaları, kültür, sanat eğitimi