İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 73  Eylül 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pınar ÇALIŞKAN GÜNEŞ

NO Makale Adı
1599458804 KALİGRAFİ VE SERAMİK SANATINDAKİ YERİ

Yazı, toplumların kendilerini ve diğer toplulukları tanımasını, yorumlamasını ve iletişim kurmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Sanat ise bu toplumları birbirine bağlayan, duygu ve düşüncelerin bir dışa vurumudur. Bu iki öğenin birleşiminden oluşan kaligrafi hem disiplinler arası bir bağ kurması açısından önem taşımakta hem de sanat objesine yaptığı görsel ve anlatımsal katkılar sayesinde eserin içerdiği duyguyu güçlendirmektedir. Seramik sanatı da bu bağlamda kaligrafiyi geleneksel ve çağdaş seramik formların yapımında bir tasarım öğesi olarak yoğun şekilde kullanmıştır. Bu çalışmada yazının gelişim süreci, kaligrafinin ortaya çıkışı ve seramik sanatına etkileri yarı biçimsel nitel bir araştırma yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Kaligrafiyi eserlerinde kullanan çağdaş seramik sanatçılarından örnekler verilerek kaligrafinin geçmişten günümüze geleneksel ve çağdaş seramik alanında yarattığı güçlü anlatım dili ortaya koyulmuş ve disiplinler arası bir bağ oluşturduğu üzerine vurgu yapılmıştır.


Anahtar Kelimeler: seramik, seramik sanatı, yazı, kaligrafi