İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 81  Mayıs 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yeşim ERMİŞ, Mehmet Ali GENÇ

NO Makale Adı
1599211197 YAŞAM TEMELLİ TASARIM EĞİTİMİNiN ÖĞRENCİLERİN UYGULAMA BECERİSİNE ETKİSİ

Son yıllarda yaşam temelli eğitim uygulamaları önem kazanmıştır. Bu araştırmada üniversite öğrencilerine verilen “Temel Tasarım” derslerinin yaşam temelli olarak hazırlanması ve bu dersin öğrencilerin uygulama becerilerine etkilerini görmek amaçlanmıştır. Araştırma, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 1.sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Bu çalışmada hazırlanan ders programları 2016-2017 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalında “Temel Tasarım Eğitimi” dersini alan 10 kız ve 5 erkek olmak üzere toplam 15 öğrenciden oluşan çalışma grubuna uygulanmıştır. Araştırmanın verileri; yarı yapılandırılmış görüşme formu, öğrenci günlükleri, araştırmacı günlükleri ve öğrenci uygulama ürünlerinden elde edilmiştir. Yarı deneysel olan bu araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi ile çözümlenerek elde edilen bulgular araştırma soruları çerçevesinde yorumlanmıştır. Yaşamın içine dahil edilerek konuların işlenmesinin öğrencilerde farkındalık yarattığı, çalışmalarına başlama noktasında kolaylık sağladığı ve yaratıcılığı arttırdığı görülmüştür. Sanat eğitiminde yeni yöntemlerin kullanılarak tasarım derslerinin yeniden yorumlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Yaşam Temelli Eğitim, Temel Tasarım Eğitimi