İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 72  Ağustos 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Esra VAROL, Nilay ERTÜRK

NO Makale Adı
1598265918 MODA TASARIMI EĞİTİMİNİN STÜDYO DERSLERİNDE SANAT ESERLERİNİN İLHAM KAYNAĞI OLARAK KULLANILMASI

Moda tasarımı eğitiminin amacı, öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar ile yaratıcılığı öğretmektir. Bu amaç doğrultusunda öğretmenler farklı derslerde farklı öğretim stratejileri izleyebilmektedir. Programın odak dersleri olan stüdyo derslerinde yaratıcılığı öğretmede geliştirilen öğretim stratejilerinden bir tanesi ise öğrencilerden farklı ilham kaynakları doğrultusunda farklı tasarım problemlerine çözümler geliştirmelerini istemektir. Yaratıcı uygulama temelli araştırmaya dayanan bu süreçte öğrenciler pek çok farklı ilham kaynağından yola çıkarak ürünler tasarlayabilmektedir. Bu ilham kaynaklarından bir tanesi ise yine yaratıcı bir başka çabanın sonucu olan sanat eserleridir. Bu araştırmanın temel amacı, moda tasarımı eğitiminin stüdyo derslerinden birisi olan Moda Tasarımı I dersinde, sanat eserlerinin ilham kaynağı olarak kullanılmasının öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesindeki katkılarını irdelemek ve örnek tasarımlar üzerinden yorumlamaktır. Araştırma yöntemi, problem ve problemi çözmede izlenen yol doğrultusunda niteldir. Araştırma örnekleminin belirlenmesinde ise ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde örneklemde yer alan öğrencilerle yarı yapılanmış görüşmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: moda tasarımı, sanat eseri, ilham kaynağı, stüdyo dersi