İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 71  Temmuz 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülnaz KURT

NO Makale Adı
1594543989 TELEVİZYON REKLAMLARININ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRETİMİNDE YERİ VE ÖNEMİ

Bu çalışmada kültürel, toplumsal ve dilsel öğelerle birlikte yoğrularak yapılan televizyon reklamlarının dil öğretimindeki yerine, nasıl ders materyaline dönüştürülebileceğine ve dönüştürülen materyalin dil öğretiminde uygulanmasıyla elde edilen sonuçlara değinilmektedir. Bu bağlamda iki basamaktan oluşan çalışmada nitel araştırma deseni kullanılarak durum araştırması yapılmıştır. Birinci aşamada kuramsal olarak bilgilendirilen öğretmen adaylarından dil dersinde kullanılmak üzere Toyota araba reklamı ile ilgili beş alıştırma geliştirmeleri istenmiştir. Denemeye dayalı yapılan çalışmadan elde edilen 140 alıştırmadan benzer olanlar içerik analiz yöntemiyle elenip temel dil yetileri çerçevesinde değerlendirilerek sınıflandırılmış ve 37 örnek alıştırma elde edilmiştir. İkinci aşamada ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencileriyle aynı reklam kullanılarak örnek ders işlenmiş ve değerlendirmenin objektif olması ve tekrar izlenebilmesi için video kaydına alınmıştır. Sınıfta iki defa izlenen reklam filmi ile ilgili Almanca, ifade yetersizliği olduğu durumlarda da Türkçe konuşularak tartışılmıştır. Öğretmen adaylarının oluşturduğu farklı yetilere ait alıştırmalardan on tanesi önce bireysel, sonrasında sınıfta birlikte çözülmüştür. Ders bitiminde odak grup görüşmesi için hazırlanan beş yapılandırılmış soru, öğrencilere uygulanmış ve görüşleri ses kaydına alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan televizyon reklamlarının kolayca ders malzemesine dönüştürülebildiği, her seviyede ve dört temel dil yetisini geliştirmede kullanılabildiği, keyifli ve eğlenceli olduğundan öğrenci motivasyonunu artırdığı, hedef dilin konuşma- beden dilini ve kültürünü başarılı bir şekilde öğrettiği, kelime öğrenimini kolaylaştırdığı somut bir şekilde görülmektedir. Bu nedenlerle televizyon reklamlarının yabancı dil öğretiminde kullanılması ve giderek daha fazla yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: reklamlar, dil öğretimi, reklamların dil öğretiminde kullanımı