İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 70  Haziran 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Orkun ÖNGEN

NO Makale Adı
1591776252 MÜZİK-TOPLUM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SOKAK MÜZİSYENLİĞİ

Bu çalışmada, geleneksel müzik tarihi anlatısının dışında kalan sokak müzisyenliği kavramı tarihsel bağlamda ele alınarak incelenecektir. Sokak müziği pratiğinin tarihte ve günümüzde hangi toplumsal koşullar içerisinde ortaya çıktığı, günümüz sokak müziği ve kültür endüstrisi ile olan ilişkisinin toplumsal arka planı, müzik-toplum ilişkisi bağlamında değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda yapılan kalitatif incelemelerle, sokak müziğinin toplumsal bağlamdaki yeri, tarihsel bir bakış çerçevesinde açıklanacaktır. Bu çalışmada sokak müziği kavramı ve bu kavramın kültür endüstrisi içerisindeki yeri eleştirel bir yaklaşımla açıklanmaya çalışılacak ve böylece sokak müziğinin göz ardı edilen yönleri yeni bir bakış açısı çerçevesinde değerlendirilecektir.


Anahtar Sözcükler: Sokak sanatçılığı, sokak müzisyeni, gezgin