İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 70  Haziran 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
S. Sibel SEVİM, Özge TAN

NO Makale Adı
1589889397 ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA İLLÜSTRATİF ANLATIM

Latincede aydınlatmak anlamına gelen ‘lustrare’ kelimesinden türemiş olan ve Türkçe karşılığı ‘resimleme’ olan ‘illüstrasyon’, bir metnin, fikrin ya da kavramın taşıdığı sözel ve soyut ifadenin, görsel olarak betimlenmesi ve somutlaştırılması şeklinde tanımlanabilir. İllüstrasyon kavramı ilk olarak metni daha anlaşılır kılmak için yapılan kitap resimlemeleriyle ortaya çıksa da kimi araştırmacılar ilk illüstrasyon çalışmaları olarak mağara resimleri ile dini konuları açıklayan resim ve mozaikleri örnek göstermektedir. Ortaya çıkışından itibaren daha çok resim ve grafik gibi alanlarla anılan illüstrasyonun, diğer sanat dallarıyla da disiplinlerarası etkileşimi olan ve başlı başına sanatsal nitelikler taşıyan bir alan olduğu söylenebilir. Öyle ki, sanat tarihi göz önünde bulundurulduğunda pek çok farklı alandan sanatçının eserlerini illüstratif bir ifade diliyle yarattığı görülmektedir. Konuya seramik sanatı açısından bakıldığında, tarih öncesi dönemlerden bu yana dünyanın pek çok farklı bölgesinde geleneksel seramikler üzerinde hikayeleri görsel yolla anlatan bezemelerin kullanıldığı bilinmektedir. Çağdaş Seramik Sanatının da illüstratif ifade biçimini benimseyen sayısız sanat dalı içerisinde varlığını güçlü şekilde gösterdiği söylenebilir. İllüstrasyon kavramının Çağdaş Seramik Sanatında nasıl ele alındığıyla ilgilenen bu araştırma, genel anlamda kavramın tanımlamasını, kısa tarihçesini içermekte; seramiğe illüstratif yaklaşan geleneksel örneklemeler yapmayı ve asıl olarak çağdaş seramik sanatçıları özelinde yoğunlaşarak konu hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: çağdaş, seramik, sanat, illüstratif, anlatım, illüstrasyon