İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 70  Haziran 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ceren KARADENİZ

NO Makale Adı
1589124930 MÜZEDE DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI VE SALGIN SÜRECİNDE DİJİTAL KATILIM

Müzecilik koleksiyon oluşturma, koleksiyon yönetimi, sergi tasarımı, tanıtım, uzaktan ve yüz yüze eğitim süreçlerinde farklı ve yenilikçi yaklaşımlara sahne olmaktadır. Çağın gereklikleri doğrultusunda müze koleksiyonları dijital ortama aktarılmakta, koleksiyon bilgileri mikro galeri, web sitesi ve sanal müze uygulamalarıyla izleyiciye sunulmaktadır. Müze izleyiciye ayrıntılı bilgi sağlama, yakın ve uzak çevresiyle iletişim kurma ve teknoloji kullanımında izleyiciye deneyim kazandırma amaçlarıyla kullanılan teknolojiler, bilgi işletim sistemleri vb. müzeye erişimi de kolaylaştırmaktadır. Müzede teknoloji kullanımı, müzede farklı hedef kitlelere hitap eden ilgi odakları oluşturarak izleyici çeşitliliği sağlamayı amaçlar. Müzenin erişilebilirliğini artırarak fiziksel sınırlarının dışına çıkabilmesini ön görür, arşiv bakımından güçlenmesini sağlar ve izleyici katılımını en üst seviyeye taşır. Müzede teknoloji kullanımının eğlenceli ve kolay erişilebilir biçimleri arasında müzeye ilişkin dijital oyunlar, müze içi bilgi sistemleri, sergilemeyi zenginleştiren dijital platformlar vb. yer almaktadır. Koleksiyon bilgisine doğrudan ya da dolaylı yollardan erişim sağlayan bu uygulamalar aynı zamanda çocuk ve gençlere müzede bağlamsal öğrenme süreçlerinde eşlik eden donanımlı rehberlerdir. Müze teknolojilerinin sadece müze koleksiyonuyla ve temalarıyla değil, aynı zamanda öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi, bu uygulamaların tamamına ücretsiz olarak erişilmesi, öğretmenler tarafından ilgili konuların işleneceği süreçte müze ziyareti öncesinde, sonrasında ve belirli aralıklarla güncellenerek kullanılması önemlidir. Araştırmalar müzelerde kullanılan dijital sergileme, oyun ve sunumların farklı yaş gruplarındaki ziyaretçilerin müzeye erişimini kolaylaştırdığını ve hızlandırdığını saptamıştır. Öte yandan Aralık 2019 itibarıyla tüm dünyayı küresel çapta etkileyen COVID19 salgını müzelerin izleyicileriyle fiziksel ortamların ötesinde dijital platformlarda buluşmasını gerektirmiş; koleksiyonlarını ve etkinliklerini sanal ortamlarda müze izleyicisine sunmak durumunda kaldıkları bir dönemi beraberinde getirerek, izleyicinin müzeye dijital katılımını da gerekli kılmıştır. Bu çalışmada kültürel, doğal ve teknolojik mirası tanıtmak, sürdürülebilir hale getirmek ve dijital öğrenme ortamlarına taşımayı hedefleyen müzelerin dijital çalışmalarından örnekleri içermektedir.

Anahtar kelimeler: müzecilik, dijital sergi, müze teknolojileri, dijital oyun, dijital katılım