İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 68  Nisan 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seçil SOYTOK NALÇACI

NO Makale Adı
1587902446 ÇALGI ÇALAN VE ÇALMAYAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Bu araştırma, müzik aleti çalan ve çalmayan öğrencilerin özgüven düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Anabilim Dalı’nda öğrenim gören lisans ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 107’si kız, 48’i erkek olmak üzere toplam 155 öğrenci katılmıştır. Araştırma tarama modelinde olup, araştırmanın verileri 5’li likert tipindeki “Özgüven Değerlendirme Formu” (Özevin, 2008) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde ise Spss 16.0 programı aracılığıyla bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde cinsiyet ve sınıf değişkeni açısından iki grup arasındaki anlamlı bir farklılığa rastlanmamış olup, bölüm değişkeni açısından Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğrencilerinin özgüven düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu farklılığa göre Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin özgüven düzeylerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğrencilerinin özgüven düzeylerinden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çalgı Eğitimi, Özgüven, Müzik Eğitimi