İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 68  Nisan 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bedirhan BÜYÜKDUMAN, Nesibe Özgül TURGAY

NO Makale Adı
1586352202 TÜRK MAKAM MÜZİĞİNİN BATILILAŞMA SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ: ANKARA RADYOSU ÖRNEĞİ

Kültür ve sanat alanı, her dönem çeşitli politikalar ile devletin kontrolünde ve himâyesinde olmuştur. Yüzyıllarca Osmanlı Devleti’nin himâyesi altında olan ve resmî müziği olarak görülen makamsal müzik, Batılılaşma hareketleri neticesinde 19. yüzyıldan itibaren değişim ve dönüşümlere uğramıştır. Cumhuriyet’in ilânı ile bu süreç son hâlini almış, izlenen politikalar sonucu Türk makam müziği geçmişe ait olarak görülmüş ve Gökalpçı doktrin ışığında milli musiki yaratma gayesiyle çeşitli kısıtlama ve yasaklamalara uğramıştır. Bu araştırma, Cumhuriyet’in ilânının ardından müzik alanında yapılmaya çalışılan ıslahatların radyoculuk faaliyetlerine etkisinin Ankara Radyosu üzerinden incelenmesine odaklanmıştır. Bu araştırmanın konusu kapsamında yapılan arşiv taramasından elde edilen kitap, dergi, gazete ve makaleler; Ankara Radyosu’na ait bilgiler içermesi açısından incelenmiş ve betimlenmiştir. Bu sebepten araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden betimleme üslubu ile yürütülmüştür. Araştırmanın sonucunda, Ankara Radyosu’nun, kuruluşundan itibaren hâkim ideolojiden çok uzaklaşamadığı, Türk makam müziğine tavırsal bir yenilik getirse de yayıncılıkta Batı müziğine ağırlık vererek makamsal müziği geri plânda bıraktığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Türk makam müziği, Tek Parti Dönemi, Ankara Radyosu, İstanbul Radyosu, Batılılaşma