İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 72  Ağustos 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin ELMAS, Ali Rıza KANAÇ

NO Makale Adı
1585427103 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE MELEZLEŞME

“Melez” kelimesi, Latince “hibrida” kökünden gelmekte olup, karıştırılmış bir şey anlamında kullanılmaktadır. Buna iki farklı türün bir araya gelmesiyle oluşan yeni bir tür de denilebilir. Melez kelimesi biyoloji alanında daha çok kullanılmasına karşın zamanla birçok alanda yeni anlamlarla kendine yer bulmuştur. Melez kelimesinin resim sanatında da kendisine yer bulduğunu söylemek mümkündür. Modern çağda değişen sosyal düzenlerin etkisiyle sanatçılar yapıtlarını, sanatçı kimliklerini sorgulamışlar ve plastik anlamda derin bir değişim yaşamışlardır. 20. yüzyılın başlarında Kübizmle birlikte başlayan bu değişime, resim yüzeyine eklenen kolajları melezleşmenin en erken örnekleri olarak göstermek mümkündür. Sonrasında Dadaizm ve Pop-Art ile birlikte hazır nesnelerin (Ready-made) salt halleri amaçları dışında kullanılarak resim yüzeyinde de kendisine bulmuş ve homojen-heterojen karışımlar bağlamında bir melezleşme oluşturmuştur. Geleneksel plastik değerlerin dışındaki bu yaklaşımlar ortaya çıktıkları dönemlerde büyük bir sansasyon yaratmış olsalar da günümüzde oldukça benimsenmiş durumdadır. Melezleşmenin ilk örneklerini 20. yüzyıl başlarından itibaren Batılı ressamlarda görmekle beraber zaman içerisinde pek çok Türk ressam da çalışmalarında bu yöntemi benimsemiştir.

Anahtar Kelimeler: melezleşme, resim sanatı, plastik