İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 67  Mart 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Duygu DİNÇELİ

NO Makale Adı
1585415229 GÖRSEL DÜŞÜNME VE ALGI

İnsanlar var oluşlarından itibaren iletişim kurma çabasında olarak farklı yöntemler denemiştir. Günümüz dünyasında görsellik kavramı da bu yöntemler içerisinde önemli bir yere sahiptir. İlkel insanların mağara duvarlarına kadar uzanan görsellik, görülebilen herşeyi kapsayarak beklentilerin ve hayallerin bir arada olduğu ifade biçimi, düşüncelerin iletilmesinde etkili olan imgeler dünyasıdır. Yirminci yüzyılın başından itibaren kitle iletişim araçlarının çoğalmasıyla, hayatımızın büyük bir bölümünü kuşatır hale gelmiştir. İmgeler, zamandan kopuk, geçmişi ve bugünü temsil eden, duyular aracılığıyla algılanan, zihinde tasarlanarak bir mesajı iletmede önemli bir rol oynayan; görsel, algısal ve dilsel süreçlerin temelinde yer alan parçalardır. Tasarlamak da herhangi bir şeyin zihinde canlandırılması ve düşünülmesidir. Zihnin yaratma duygusu, gerekli olan imgeler arası ilişkileri kurarak hayal gücünü harekete geçirir. Hayal gücünü harekete geçiren yaratıcı düşünmede, mevcut olan bilgiler kullanılarak yeniden üretilir. İmgelerin kullanılması sonucu gerçekleşen yeniyi yaratma yeteneği, insanların doğuştan beri sahip olduğu eğilimlerinden kaynaklanmaktadır. Bu yetenek, görmekle başlamaktadır. Görme, diğer duyular arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Araştırmada; görsel, görsel düşünme, görünen nesnelerin neye göre ve nasıl algılandığı gibi konular, ilgili kavramlarla bir araya getirilerek yazın taraması yapılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Görsel, Algı, Görsel Algı, Görsel Düşünme, İmge