İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 67  Mart 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serhat YENER

NO Makale Adı
1583842674 III. SELİM’ İN TERKİP ETTİĞİ VE ŞEVK-Î TARAB MAKAMINDA BESTELEDİĞİ ESERLERİN MAKAM VE USÛL YÖNLERİNDEN ANALİZİ

III. Selim'in terkip ettiği makamlarla ilgili müzik literatürü tarandığında yazılı kaynak olarak sadece biyografik bilgilere değinildiği ayrıca bestelediği bu eserlerin notalarından ancak bir kısmının yayımlandığına rastlanmaktadır. Bu noktadan hareketle, III. Selim'in terkip ettiği Şevk-î Tarab” makamında yapmış olduğu beş adet bestenin makam ve usûl yönünden incelenmesi bu makalenin problem durumunun genel görünümünü oluşturmaktadır. Bu araştırmada, tarihsel süreç içerisinde III. Selim’ in terkip ettiği Şevk-î Tarab makamında bestelediği eserlerin makam ve usûl açısından ne tür benzerlik ve farklılıklarla günümüze kadar taşındığı, ayrıca, III. Selim'in terkip ettiği Şevk-î Tarab makamında bestelemiş olduğu eserler içindeki makam ve usûlün bestekâr tarafından ne şekilde kullanıldığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. III. Selim’ in terkip ettiği Şevk-î Tarab makamında bestelediği eserlerin makam ve usûl açısından ne tür özelliklere sahip olduğunun ortaya çıkarılması açısından önem taşımaktadır. III. Selim’in terkip ettiği 18 makamdan bestelediği 34 eser içerisinde en fazla kullandığı Şevk-ü tarab makamında bestelediği eserlerin makam ve usûl analizi yapılarak yorumlanmaya çalışılmıştır. III. Selim’ e ait tüm repertuar elde edildikten sonra konunun örneklemini oluşturan Şevk-î Tarab makamında bestelediği beş adet eser incelenmiş ve mevcut repertuardan seçilerek III. Selim’ in besteci karakteristik özellikleri, besteleme teknikleri ve nüansları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma sistematik veri toplama ve analiz etmeye yönelik olarak yapılmıştır. Belgesel Tarama modeline göre işlenerek, konu ile ilgili veriler, literatür taraması ve internet araştırması aracılığı ile toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Makam, Usûl, III. Selim, Şevk-û Tarâb