İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 67  Mart 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şevki Özer AKÇAY

NO Makale Adı
1583416117 YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE ÇALIM TEKNİKLERİ BAKIMINDAN GİTARA BENZEYEN GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ÇALGILARINDA PERFORMANS NORMLARININ BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın temel amacı, yapısal özellikleri ve çalım teknikleri bakımından gitara benzeyen geleneksel Türk müziği çalgılarında performans normlarını belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için mesleki müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında, mızrapla ve parmakla çalınan geleneksel Türk müziği [GTM] çalgılarından gitara benzeyen çalgıların (ud, tambur, kanun ve bağlama) eğitimini veren öğretim elemanlarının, öğretim ve performans değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan uzman görüşme formu kullanılarak Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan 10 öğretim elemanından toplanmıştır. Görüşme formuyla elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, GTM çalgılarının performans değerlendirmesinde, genel olarak teknik boyutların değil, müzikal ifade ve yorumlamanın ön planda olduğunu göstermiştir. Bu açıdan bakıldığında, GTM çalgı performansının ölçme-değerlendirme aşamalarında, genel müzikal normları içeren ölçütlerin yanı sıra, bu çalışmada tespit edilen normları da ölçebilecek yeterliğe sahip ölçme araçlarının geliştirilmesinin, müzik eğitimcilerine yardımcı ve faydalı olacağı düşünülmektedir. Böylece GTM çalgı eğitiminde ölçme-değerlendirme konusundaki önemli bir boşluk doldurulabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk müziği, müzikal performans, ölçme-değerlendirme