İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 66  Şubat 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tayfun İLHAN

NO Makale Adı
1583183596 ÖZENGEN PİYANO DERSİ ALAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO ÇALGISINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, alternatif bir ölçme değerlendirme tekniği olan Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) aracılığıyla ilköğretim öğrencilerinin “Piyano” kavramına ilişkin algılarını belirleyerek bilişsel yapılarını ortaya koymaktır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemi kullanılarak desenlenen çalışmada veriler, özengen piyano eğitimi alan toplam 29 ilköğretim öğrencisinin katılımıyla elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenerek belirlenen temalar kategorileştirilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda ilköğretim öğrencilerinin “Piyano” anahtar kavramına verdikleri cevap kelimeler sonucu altı kategori (Müzik bilgisi, duyuşsallık, piyanonun fiziki yapısı, pratik yapma, gösteri, kaygı) belirlenmiş ve toplam 117 cevap kelime elde edilmiştir. Öğrencilerin “Piyano” anahtar kavramını en çok “nota” kelimesi ile ilişkilendirdikleri görülmüştür. Cevap kelimelerden elde edilen “piyanonun yapısı” kategorisinde öğrencilere en fazla çağrışım yapan kelime “tuşlar” olmuştur. Bu durum öğrencilerin “piyano” anahtar kavramına ilişkin doğru bilişsel algı düzeyine sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca belirlenen kategorilerde ölçme aracıyla toplanan verilerde ilköğretim öğrencilerinin anahtar kavrama yönelik alternatif kavramlara sahip oldukları görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Piyano, kelime ilişkilendirme testi, bilişsel yapı, müzik eğitimi