İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 65  Ocak 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Kezban SÖNMEZ

NO Makale Adı
1580328798 TÜRK KÜLTÜRÜNDE OYALAR: GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ ÖRNEKLERİ

Oya, Türk halk sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan ve günümüzde de varlığını devam ettiren önemli el sanatlarımızdandır. Gaziantep yöresi her türlü sanatta olduğu gibi oya sanatında da nadide eserleri barındırmaktadır. Gerek müze koleksiyonlarında, gerekse halkın elinde bulunan oya örnekleri zengin bir kültürün göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyalar, insanların duygularını ve düşüncelerini kolaylıkla aktarabildiği en önemli araçlardan biridir. Geleneksel kültürümüzü yeni nesillere aktarma görevinin yanı sıra, konuları bakımından yaşadıkları ve üretildikleri zamana ve olaylara tanıklık ettikleri görülmektedir. Bununla birlikte oyalar kişiye ekonomik olarak katkı sağlamakta ve boş zamanları değerlendirmektedir. Bu araştırmanın amacı; kültürel ve sosyal hayatta önemli bir yere sahip olan oyaların Gaziantep ili Nizip ilçesinde bulunan örneklerini tanıtmak, incelenen örneklerin günümüzde yeni uygulamalarda kullanılabilirliğini göz önünde bulundurarak, bu sanat dalını yaşatmaya çalışmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle literatür taraması yapılmış, çalışma alanı ile alakalı yayınlar taranarak kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonraki aşamada saha çalışması yapılarak veriler toplanmış, tüm veriler analiz edilerek sonuca gidilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Gaziantep, Nizip, oya, gelenek, el sanatları