İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 66  Şubat 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Birsen ÇEKEN

NO Makale Adı
1580020834 İLLÜSTRASYONUN AFİŞ TASARIMINDA KULLANIMI VE İLLÜSTRASYON İÇEREN AFİŞ TASARIMLARININ ÇÖZÜMLENMESI

Basılı reklam araçlarından biri olan afiş tasarımları tanıtımı yapılmak istenen ürün ya da bir hizmet için gereken bilgiyi hedef kitleye ulaştıran bir iletişim aracıdır. İllüstrasyon, Fransızcadan türemiş bir kelime olup bir fikri çizgilerle resmedilme anlamına gelmektedir. Günümüzde illüstrasyon afiş aracı ile birleşince hedef kitleye ulaştırılmak istenen mesajların daha etkili olmasını sağlamıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, illüstrasyonun hedef kitle üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak illüstrasyon içeren basılı reklam araçlarından biri olan afiş tasarımlarını yaratıcı fikir, hedef kitle, problem durumu ve grafik tasarım açısından çözümlemektir. Çalışma nitel bir araştırma olup tarama modeli uygulanmıştır. Geniş kapsamlı literatür taraması yapılmıştır. Buradan edinilen bilgiler ve uzmanların görüşleri doğrultusunda bir çözümleme formu hazırlanmıştır. Daha sonra illüstrasyon içeren 5 adet afiş tasarımı çözümlenerek yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İllüstrasyon, grafik tasarım, afiş, reklam