İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 66  Şubat 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Olcay KORKMAZ, Ersan ÇİFTÇİ

NO Makale Adı
1579511355 BAROK DÖNEM ESERLERİNDE PİYANO TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

Müzik tarihinde her dönem, kendi karakteristik özelliklerini taşımış, kendinden bir sonra gelen döneme öncülük etmiş ve temellerini atmıştır. Bu açıdan Barok dönem, plastik sanatlarda, mimaride, edebiyatta, resimde ve müzik gibi sanat alanlarında benzer özellikler taşımış ve kendinden sonra gelen dönemleri teknik ve yapısal anlamda derinden etkilemiştir. Barok dönem, çalgılardaki yapısal gelişmeler, ses sistemindeki yenilikler, yeni müzik biçimlerinin oluşması, çalgılardaki teknik ve mekanik yeniliklerden kaynaklanan seslendirme stillerindeki ilerlemeler gibi önemli unsurları içinde barındırmıştır. Günümüz piyanosunun ataları sayılabilecek "klavikord" ve "klavsen" çalgılarının teknik evrimlerini bu dönemde tamamlayıp, ilk piyanonun mekaniğinin icadı yine bu dönemde olmuştur. Araştırma literatür taranarak yapılmış, betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmada Barok dönemin genel özelliklerine, piyanonun yapısal gelişim sürecine değinilerek bu dönemde yazılan eserleri piyanoda çalarken dönem sitilini hissettirmek açısından klavsen, klavikord etkisini yansıtmak için kullanılan temel teknikler tespit edilerek açıklanmıştır. Araştırma sonucunda eserlerin canlı tempoda, belirgin ve parlak seslendirilmesi ve çokça kullanılan süslemelerin doğaçlama şeklinde icra edilmesi, pedalın mümkün olduğunca az kullanılması, artikülasyonlardan portato, non legato, portamento tekniklerinin yerinde ve doğru kullanımı, dönemin ihtişamına uygun gösterişli bir icra şekli, kontrpuantal armoniyi destekler şekilde ezgi takiplerinin belirgin çalımı için el ve parmak dengesinin iyi sağlanması, barok dönemin çalım stilini yansıtma açısından önemli olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Barok, piyano, teknik