İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 65  Ocak 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sinan ÇAKMAK

NO Makale Adı
1579026616 KÜLTÜREL MİRAS YAKLAŞIMIYLA “ TÜRKİYE: POTANSİYELİNİ KEŞFET ” LOGOSUNUN SİMGESEL OLARAK ÇÖZÜMLENMESİ

Ülkelerin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin simgeleştirilerek yansıtıldığı kurumsal logo tasarımları, o ülkelerin tanıtımına önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle logo tasarımlarında kullanılan simgeler, ülkelerin kültürel mirasına dair değerleri yansıtmaları bakımından da değerlidir. Bundan dolayı ülkelere ait kurumsal logo tasarımlarında betimlenen simgelerin, diğer ülkelerce veya toplumlarca benimsenmesi ile o ülkenin tanınırlığına pozitif yönde etki ettiği söylenebilir. Bu çalışmada, “Türkiye: Potansiyelini Keşfet” logo tasarımının, ülkenin kültürel değerlerini ne derece ve ne şekilde yansıttığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda nitel araştırma yöntemleri kullanılmış olup, kültürel miras ve logo tasarımı ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, söz konusu logo tasarımında simgeleştirilmiş olan somut ve soyut unsurlar değerlendirilmiştir. Araştırmanın odağını oluşturan “Türkiye: Potansiyelini Keşfet” logo tasarımı, kültürel miras unsurları bağlamında irdelenmiş ve grafik tasarım ilkelerine bağlı kalınarak çözümlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, logo, tasarım, grafik tasarım