İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İbrahim ÇOBAN, Hasan IŞIK

NO Makale Adı
1576778698 CUMHURİYET SONRASI TÜRK RESMİNDE KONYA’YI TEMA EDİNEN SANATÇILAR VE ESERLERİ

M.Ö. 4. bin yılın sonlarına doğru ortaya çıkan kent kavramı ile birlikte, insanın yerleşik düzene ve tarım toplumuna geçişine bağlı olarak, ticaret, kültür ve ideolojilerin oluşumu da beraberinde gelişmiştir. Sosyo-kültürel açıdan Türkiye’nin önemli büyük kentlerinden birisi olan ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkentliğini de yapmış olan Konya, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin bırakmış olduğu kültürel olgular üzerine inşa edilmiş bir tarihi ve kültürel mirası üzerinde taşımaktadır. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin manevi mirasıyla birlikte Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimari eserlerini de barındıran bu kentin özellikle de Cumhuriyet Sonrası Türk Resmi içinde birçok sanatçının resimlerine konu edildiği görülmüştür. Bu araştırmada; resimlerinde Konya’yı tema edinen sanatçılar ve eserlerinde betimlenen Konya incelenmiştir. Konya’nın Cumhuriyet Sonrası Türk Resmi içinde hangi sanatçıların hangi eserlerinde nasıl yer aldığı ve yorumlandığı üzerinde durulmuştur. Konu neticesinde Hüseyin Rıfat Çeteci, Şefik Bursalı, Şehabeddin Uzluk, Saim Özeren, Refik Epikman, Zeki Kocamemi, Ferruh Başağa, Ahmet Yakupoğlu, Salih Nuri Urallı, İlham Enveroğlu, Nihat Şirin, Halit Bardakçı, Mehmet Başbuğ, Nesip Koçer, İbrahim Kuzey, Mehmet Büyükçanga, Muhsin Kaleli, Hüseyin Elmas, Ahmet Dalkıran, İbrahim Çoban, Hasan Işık, gibi sanatçıların eserlerinde yer alan Konya görünümleri ve yorumlanış biçimleri araştırılmıştır. Araştırma, eserlerinin arka planında tamamlayıcı unsur, peyzaj ve yorumsal bağlamda Konya kenti şeklinde yapılmıştır. Literatür taraması ve nitel araştırma yöntemleri sonrası ortaya çıkan verilerinin değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkarılacak bulguların, çağdaş Türk resmi içinde orijinal bir dil yaratma çabasındaki sanatçılara, farklı bakış açıları kazandırması yönünde yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda resimlerin kompozisyon kurgularının işaret ettiği düşünme biçimlerinin ve oluşturulan plastik değerlerinin yorumlanarak bir araya getirilmesinin, çağdaş sanat bağlamında sanatçıya katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Türk Resim Sanatı, Konya, Konya Peyzajları, Konya Yorumları