İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 65  Ocak 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cantürk BAYRAKÇI, Ülkü Sevim ŞEN

NO Makale Adı
1576223561 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDE MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Fakültelerinde müzik eğitimi alan öğrencilerin “Geleneksel Türk Müziği” derslerine yönelik tutumlarının tespit edilmesidir. Bu derslere yönelik tutumlarının tespitinin eğitim ve öğretimin niteliğine katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu araştırma, nitel destekli olup, nicel verilere bağlı betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama (survey) modelinde tasarlanmış ve çalışmada derecelendirilmiş likert ölçekleri kullanılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen verilere göre; Geleneksel Türk Müziği dersi alan öğrencilerin bu derslere yönelik tutumlarının öğrenim gördükleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği, öğrencilerin tutumlarının genel anlamda olumlu yönde olduğu, öğrencilerin tutumlarında cinsiyet ve sınıflarına göre anlamlı bir farklılık oluşmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda Geleneksel Türk Müziği dersi alan öğrencilerin bu derslere yönelik tutumlarının olumlu olduğu, cinsiyet ve sınıf farklılıklarının öğrencilerin tutumları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Güzel sanatlar fakülteleri, geleneksel Türk müziği dersleri, tutum